حذف کلر به میزان ۹۸ درصد و افزودن یون منفی به آب

تصفیه و رسوب زدایی آب

محصولی بسیار اقتصادی

افزایش فشار آب تا چند برابر

بدون نیاز به پمپ و دستگاه برقی

کاهش ۵۰ درصدی مصرف آب

بلاگ


Start Typing