اخذ نمایندگی

  فروشگاه دارای کدام مورد میباشد

  مالکیت

  آدرس کامل فروشگاه

  زمینه فعالیت

  نمایندگی ها و عاملیت های اخذ شده از شرکت های مختلف تاکنون

  میانگین ریالی خرید شیرآالت جمعا به صورت ماهانه:

  درخواست کاال به منظور :

  از هنگامی که این سردوش را استفاده می کنیم آب مصرفی ما به میزان قابل توجهی کاهش یافته و اثر آن را بر صورت حساب قبض آب مشاهده کردم.

  تماس با سوبان
  021-44907537
  تماس با سوبان