شیلنگ

148شیلنگ شاوری کروم

کد 110148

149شیلنگ شاوری طلایی

کد 110149

150شلنگ شاوری رزگلد

کد 110150

151شیلنگ شاوری سفید کروم

کد 110151

152شیلنگ شاوری پولیش

کد 110152

153

کد 110153

154شیلنگ شاوری مشکی

کد 110154

155شیلنگ شاوری سفید طلایی

کد 110155

156شیلنگ شاوری سفید

کد 110156

157شیلنگ شاوری طلامات

کد 110157

158شیلنگ شاوری مشکی طلایی

کد 110158

159شیلنگ شاوری استیل مات

کد 110159

160شیلنگ توالت طلایی

کد 110160

شیلنگ توالت مشکی طلایی161

کد 110161

162شیلنگ توالت رزگلد

کد 110162

163شلنگ توالت مشکی

کد 110163

164شلنگ توالت سفید طلا

کد 110164

165شلنگ توالت سفید

کد 110165

شلنگ توالت کروم166

کد 110166

167شلنگ توالت پولیش

کد 110167

شلنگ توالت استیل مات168

کد 110168

169شلنگ توالت طلامات

کد 110169

شلنگ توالت زیتونی170

کد 110170

172شیلنگ شاوری پولیش

کد110172

شلنگ 173

کد 110173

از هنگامی که این سردوش را استفاده می کنیم آب مصرفی ما به میزان قابل توجهی کاهش یافته و اثر آن را بر صورت حساب قبض آب مشاهده کردم.

تماس با سوبان
021-44907537
تماس با سوبان