دوش سوبان

5126006

کد 110110

1401-10-15 1۲6.10.01

سردوش سوبان فول کروم

کد 110177

1401-10-15 16.10.2۱۲۳۲1

سردوش سوبان طلایی

کد 110175

1401-10-15 16۲.10.10

سردوش سوبان فول کروم

کد 110174

از هنگامی که این سردوش را استفاده می کنیم آب مصرفی ما به میزان قابل توجهی کاهش یافته و اثر آن را بر صورت حساب قبض آب مشاهده کردم.

تماس با سوبان
021-44907537
تماس با سوبان