استخدام


    ---- شغل مورد تقاضا ----

    از هنگامی که این سردوش را استفاده می کنیم آب مصرفی ما به میزان قابل توجهی کاهش یافته و اثر آن را بر صورت حساب قبض آب مشاهده کردم.

    تماس با سوبان
    021-44907537
    تماس با سوبان